Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

Staj ile İlgili Sık Sorulan Sorular

 

STAJ TAKVİMİ*

Staj Dosyası Alım Tarihleri

15 Nisan – 1 Temmuz

Bir öğrenci bu tarihler arasında 1 yılda en fazla 2 staj dosyası alabilir.

Staj Dönemleri

Bahar yarıyılı “Yarıyıl Sonu Sınavları” bitiş tarihinden itibaren ayın 1’inde, 10’unda ve 20’sinde başlar, bir sonraki eğitim öğretim yılı akademik takviminde belirtilen güz yarıyılı “Derslerin Başlaması” tarihinden bir gün öncesinde son bulur.

Staj Dosyası Teslim Tarihleri

Her yıl Ekim Ayı sonu

Dikey ve yatay geçiş toluyla gelen öğrencilerde kayıt oldukları yılın Ekim ayı sonuna kadar dosyalarını teslim etmek zorundadır.

Staj Dosyası Değerlendirilmesi

Her yıl Kasım Ayı sonu

Fakülte o yılın sonuna kadar staj komisyonu kararlarını öğrencilere duyurur.

* Mezun durumundaki öğrenciler için staj takvimi şartları aranmaz. Değerlendirmeler de yıl içinde yapılır.

 

STAJ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

 1. Turizm İşletmeciliği ve Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Lisans Programlarında Staj yapmak zorunlu mudur?

Evet, zorunludur. Öğrencilerin fakültede teorik olarak öğrendikleri bilgileri ilgili sektörde uygulayabilme becerilerini geliştirmeye ve iş tecrübesi edinmelerine yönelik staj yapma zorunlulukları vardır. Her öğrenci, mezun olabilmek için bu uygulama ilkeleri hükümleri uyarınca yapması gereken stajları başarı ile tamamlamak zorundadır.

 1. Herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışırsam bu çalışma staj sayılır mı? Şartları nelerdir?

Evet, sayılır. Bir işyerinde sigortalı olarak çalışan öğrenciler bu çalışmalarını staj olarak gösterebilirler. Bunun için; öğrencinin sigorta işlemlerini işletmenin yapacağını ve herhangi bir sorun durumunda sorumluluğun öğrencinin kendinde olduğunu belirten dilekçeyle Fakülteye başvurması gerekmektedir. Sigortalı çalışmanın staj olarak sayılabilmesi için çalışma sonrasında çalışılan süreyi kapsayan internet ya da SGK onaylı sigorta dökümünün işletmeye onaylatılarak öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekir.

 1.  Stajımı yurt dışında yapabilir miyim? Yurt dışında staj yapmanın şartları nelerdir?

Öğrenciler stajlarını Erasmus kapsamında ya da herhangi bir organizasyonla yurt dışında yapabilir. Bu öğrencilerin stajlarının değerlendirmeye alınabilmesi için yurt dışına çıkarken öğrenci işlerinden staj dosyası almaları gerekmektedir. Alınan staj dosyasının gerekli yerleri doldurulmalı ve ilgili yerler onaylatılmalıdır (imza ve varsa kaşe ile). Yurt dışında staj yapan öğrenciler staj dosyalarını pasaport fotokopileri ile beraber öğrenci işlerine teslim etmelidir. Yurtdışında staj yapan öğrenciler sigorta ve iş sözleşmeleri evraklarını dosyaya eklemelidirler.

 1. Staj süresi kaç gündür?

Staj süresi toplam 90 (doksan) gündür. Hafta tatili ve genel tatiller iş gününden sayılır. Ön lisans diploması almak isteyen öğrenciler de ilkelerin tüm hükümlerine uymak zorundadır ve staj süreleri 90 (doksan) gündür.

 1. Birden fazla kuruluşta staj yapmak mümkün müdür?

Evet, yukarıda belirtilen süreyi doldurmak koşulu ile birden fazla kuruluşta staj yapılabilir. Ancak, bir işletmede yapılan staj süresinin en az 30 gün olması gerekir. Eğer staj yapılan gün sayısı 30 günden az ise staj geçersiz sayılır.

 1. Rehberlik uygulama gezisi staj süresinden sayılır mı?

Belgelendirmek koşuluyla rehberlik uygulama gezisi staj süresinden sayılır ve en az 30 (otuz) gün kuralı rehberlik uygulama gezisinde aranmaz.

 1. Staj dönemi ne zaman başlamaktadır? Yurt içi ve yurt dışı stajlarında bu dönemler değişiklik göstermekte midir?

Staj Komisyonu tarafından aksi belirtilmedikçe staj dönemi, üniversite tarafından her eğitim-öğretim yılı için yayınlanan akademik takvimde belirtilen bahar yarıyılı “Yarıyıl Sonu Sınavları” bitiş tarihinden itibaren ayın 1’inde, 10’unda ve 20’sinde başlar, bir sonraki eğitim öğretim yılı akademik takviminde belirtilen güz yarıyılı “Derslerin Başlaması” tarihinden bir gün öncesinde son bulur. Bu tarihler Staj Komisyonu tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Ancak bu durumda belirlenen tarihler Staj Komisyonunca ilan edilir. Yurt içinde ve yurt dışında staj yapan öğrenciler stajlarını staj dosyalarında belirttikleri tarihler arasında yaparlar. Staj dosyasında belirtilen tarihler ve staj dönemi dışında yapılan staj ve sigortalı çalışmalarla ilgili başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 1. Staj dönemi şartı hangi koşullarda aranmaz?

Öğretim planında yer alan tüm derslerden başarılı olarak mezuniyet aşamasına gelen ancak stajlarını tamamlayamayan öğrenciler için staj dönemi şartı aranmaz.

 1. Staj yapılacak kuruluşların nitelikleri nasıl ve kim tarafından belirlenmektedir?

Staj yapılacak kuruluşların nitelikleri ile stajın içeriği Fakültenin eğitim hedeflerine ve staj amacına uygun olacak şekilde, Fakülte Staj Komisyonu tarafından belirlenir. Öğrenciler, aşağıda belirtilen özelliklere ve gerektiğinde staj komisyonunun belirleyeceği ek özelliklere uygun yurt içindeki veya yurt dışındaki işletmelerde staj yapabilirler.

 1. Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencilerinin staj yapacakları işletmelerin özellikleri nelerdir?

Turizm İşletmeciliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, turizm sektöründe yurt içinde/yurt dışında faaliyet gösteren;

 • 4 ve 5 yıldızlı otel işletmeleri ve birinci sınıf tatil köylerinde,
 • Kruvaziyer işletmelerinde,
 • Staj komisyonunca uygun bulunan yurt dışında faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde,
 • Üniversite ve/veya Fakülte tarafından protokol yapılan işletmelerde,
 • Staj komisyonunun onaylayacağı diğer işletmelerde staj yapabilirler.
 1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği öğrencilerinin staj yapacakları işletmelerin özellikleri nelerdir?

Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, turizm sektöründe yurt içinde/yurt dışında faaliyet gösteren;

 • A Grubu seyahat acenteleri ve tur operatörlerinde,
 • Ulusal veya uluslararası havayolu işletmeleri ve biletleme ofislerinde,
 • Kongre ve fuar merkezlerinde,
 • Mavi bayraklı marina işletmeleri ve kurvaziyer işletmelerinde,
 • Staj komisyonunca uygun bulunan yurt dışında faaliyet gösteren seyahat işletmelerinde,
 • Üniversite ve/veya Fakülte tarafından protokol yapılan işletmelerde,
 • Staj komisyonunun onaylayacağı diğer işletmelerde staj yapabilirler.
 1. Öğrenciler staj yapmak için ne zaman başvuru yapabilirler? Başvuru süreci nasıl işlemektedir?

Öğrenciler, fakültede kayıtlı oldukları lisans programının ikinci yarıyılını tamamladıktan sonra staja başvurabilir. Öğrenciler staj başvurusunu yaparken;

         a. Staj yapacakları iş yerinden, iş yerinin adını, açık adresini ve niteliğini belirten staj kabul yazısı alırlar.

         b. Staj yapacakları işletmenin Turizm İşletmesi veya Turizm Yatırımı Belgesinin bir fotokopisini alırlar.

         c. Formla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumundan kendisinin 5510 Sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasına tabi olup olmadığını veya bakılmakla yükümlü olarak sağlık güvencesi olup olmadığını belirten yazı alırlar.

         d. Öğrenciler yukarıdaki maddelerde belirtilen ve gerek duyulduğunda talep dilen diğer ek belgelerle birlikte Fakülte öğrenci işlerinden alacağı başvuru formunu doldurarak 15 Nisan - 1 Temmuz tarihleri arasında Fakülte Dekanlığı’na başvurularını yaparlar. Bir öğrenci başvuru dönemi süresince en fazla 2 (iki) adet staj dosyası alabilir.

         e. Yurt dışında staj yapmak isteyen öğrenciler çalışacağı işletmeyi belgelendirmek zorundadırlar. Yurt dışında çalışan öğrencilerin bu çalışmalarının staj olarak sayılabilmesi için de çalışılan yerin staj uygulama ilkelerinde belirtilen işletme türlerinden biri olması gerekmektedir. Çalışılan yerin bu sayılan işletme türlerinden biri kapsamına girip girmediğine karar vermede Staj Komisyonu yetkilidir.

          f. Öğrencilerin staj yaptığı dönemde iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi Üniversite tarafından ödenir. Sigorta işlemlerinin tamamlanabilmesi için öğrenciler staj başlangıç tarihinden en az 10 (on) gün önce başvuru için gerekli bütün evrakları öğrenci işlerine teslim etmekle yükümlüdür. Kendi isteği ile yurt dışında staj yapacak olan öğrenciler ve sigortalı çalışan öğrenciler için sigorta primi ödenmez.

         g. Öğrenci stajında rapor alması durumunda, raporunu 3 (üç) iş günü içinde fakülteye ve işletmeye bildirmek zorundadır. Bildirmemesi durumunda tüm yasal sorumluluk öğrenciye aittir.

         h. Öğrenciler staj evraklarının staj öncesi ve sonrasında zamanında işletmeye ve Fakülte’ye ulaştırılmasından bizzat kendisi sorumludur.

 1. Öğrencilerin staj süresince uyması gereken kurallar var mıdır, varsa bu kurallar nelerdir? Staj değerlendirilmesi nasıl yapılmaktadır?

Öğrenciler, staj süresince, staj yerinin kurallarına uymak zorundadır. Staj değerlendirilmesinde; stajyerin devamsızlığı, iş yeri ve öğrenci disiplin kurallarına aykırı hareketi, staja ilişkin sahte evrak düzenlenmesi vb. gibi hallerde “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” hükümleri uygulanır. Öğrenciler, staj yaptığı kurumun çalışma ilkelerine, iş koşullarına, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadır. Öğrenciler çalıştığı işletme ile ilgili başkalarına bilgi veremezler. İşletme yetkilileri, aksine hareket eden öğrencilerin stajına son vererek durumu Dekanlığa bildirir. Bu durumda öğrenciler stajlarını tekrarlamak zorundadır.

 1. Staja devam zorunluluğu var mıdır?

Evet, staja devam zorunludur. Öğrenciler staj süresince aldıkları sağlık raporları, doğal afetler, ailevi vb. nedenler ile staj yapılan yerdeki iş yeri yetkilisinin yazılı izin verdiği durumlar için mazeretli sayılırlar. Ancak bu günler staj süresinin % 10'unu geçemez.

 1. Resmi ve hafta sonu tatilleri staj süresine dahil midir?

Evet, resmi ve hafta sonu tatilleri staj süresine dahildir.

 1. Herhangi bir nedenle staj yerinin değiştirilmesini talep eden öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

Herhangi bir nedenle staj yerinin değiştirilmesini talep eden öğrencilerin Staj Komisyonuna dilekçe ile başvurması ve Staj Komisyonu’ndan onay alması gerekir. Staj Komisyonunun onayı olmadan işletme değiştiren ya da staj yerinden ayrılan öğrencilerin stajı tümüyle geçersiz sayılır. Staj Komisyonu Başkanı ve/veya üyeleri, staj yapılan işletmelerin değiştirilmesinde ve staj süresince öğrencilerin denetlenmesinde yetkilidir.

 1. Staj yerinden belirlenen süreden önce ayrılması gereken öğrenci ne yapmalıdır?

İşletme yetkilisi, staj yapan öğrencilerin herhangi bir nedenle stajı tamamlayamaması durumunda, sigorta çıkış işlemlerinin yapılabilmesi için üç gün içinde dilekçe ile Dekanlığa başvurur. Sigorta çıkış işlemlerinin takibi öğrencinin sorumluluğundadır. Staj yerinden belirlenen süreden önce ayrıldığı halde Dekanlığa bilgi vermeyen öğrenciler hakkında, “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”ne göre işlem yapılır.

 1. Stajlarını tamamlayan öğrencilerin staj belgelerini teslim etme süresi nedir?

Öğrenciler stajlarını tamamladıktan sonra, staj belgelerini her yıl Ekim ayı sonuna kadar Fakülte öğrenci işlerine teslim eder. Öğretim planında yer alan tüm derslerden başarılı olarak mezuniyet aşamasına gelen ancak stajlarını tamamlayamayan öğrenciler ise evraklarını stajlarını tamamladıkları yıl içerisinde teslim edebilir.

 1. Staj belgelerinin değerlendirilme ve geçerlilik süresi ne kadardır?

Staj belgeleri sadece stajın yapıldığı yıl içinde değerlendirilir. Sonraki yıllar için geçerli değildir.

 1. Staj belgeleri kim tarafından değerlendirilir ve sonuçlandırılır?

Staj Komisyonu Kasım ayı sonuna kadar toplanarak, öğrenci işlerine teslim edilen staj belgelerine ilişkin gerekli değerlendirmeleri yapar ve değerlendirme sonucunda hazırlanacak raporu Kasım ayı sonuna Fakülte Dekanlığı’na bildirir. Fakülte o yılın sonuna kadar staj komisyonu kararlarını öğrencilere duyurur. Eksik evrağı olan ya da bilgilerinde yanlışlık olan öğrenciler ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde eksikliklerini giderebilir ya da verecekleri dilekçe ile değerlendirmeye itirazda bulunabilir. İtirazlar Staj Komisyonunca değerlendirilir ve sonuçlandırılır.

 1. Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin staj evrakları nasıl değerlendirilir?

Öğretim planında yer alan tüm derslerden başarılı olarak mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerin staj evrakları, gerek duyulursa staj komisyonunca ek toplantı yapılarak erken değerlendirir ve karara bağlanır.

 1. Öğrencilerin stajlarının geçerli olabilmesi için gereken koşullar nelerdir?

Öğrencilerin yaptığı stajın geçerli olabilmesi için gerekenler;

     a. Yurtiçinde yapılan stajlarda staj yerinin staj uygulama ilkelerine uygun olması (Turizm İşletmesi veya Turizm Yatırımı Belgesinin bir fotokopisi staj dosyasına eklenecektir),

      b. Staj değerlendirme formunun staj yeri sorumlusu tarafından doldurulmuş ve onaylanmış olması,

      c. Staj bitiminde öğrenci tarafından sunulan staj belgelerinin staj komisyonu tarafından kabul edilmiş olması,

      d. Staj komisyonu tarafından yapılacak olan değerlendirme sonucunun “Başarılı” bulunması.

 1. Staj değerlendirilmesi nasıl ilan edilir?

Yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmesi halinde stajların değerlendirilmesinde başarılı olanlar “Yeterli”, başarısız olanlar “Yetersiz” şeklinde ilan edilir. Yeterli bulunan stajların gün olarak süreleri hazırlanan raporda belirtilir. Yetersiz olan stajlar tekrarlanır.

 1. Stajı tamamen, kısmen reddedilen ya da iptal edilen öğrencilerin staj yükümlülüğü nedir?

Stajı tamamen, kısmen reddedilen ya da iptal edilen öğrenciler, reddedilen gün kadar stajlarını tamamlamakla yükümlüdürler.

 1. Zorunlu stajını başarı ile tamamlamış öğrenciler tekrar staj yapabilir mi?

Zorunlu stajını başarı ile tamamlamış öğrenciler isteğe bağlı olarak tekrar staj yapabilirler. İsteğe bağlı tekrar staj yapmak isteyen öğrencilerin,  iş kazası ve meslek hastalıkları sigorta primlerinin ödeme yükümlülüğü kendilerine veya staj yaptıkları işletmeye aittir.

 1. Staj yapan öğrenciler staj süresince denetlenir mi?

Staj yapan öğrencilerin çalışma durumları gerektiğinde Fakülte Dekanlığı’nın görevlendireceği öğretim elemanları tarafından yerinde kontrol edilir ve bir rapor ile Fakülte Dekanlığı’na bildirilir.

 1. Yatay ve dikey geçiş yolu ile Fakülte’ye kaydını yaptıran öğrencilerde staj muafiyeti var mıdır?

Yatay ve dikey geçiş yolu ile Fakülte’ye kaydını yaptıran her öğrenci, staj uygulama ilkeleri kurallarına uymakla yükümlüdür. Öğrenciler bu uygulama ilkelerinde belirtilen ilkelere uygun olarak daha önceki okulunda stajını yaptığını kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılının staj evrakı teslim süresi içerisinde dilekçe ile talep ederse ve bu durumu belgelendirirse (geldikleri okuldan alacakları staj uygulama ilkeleri, staj kabul evrakları ve işyeri belgeleri ile), staj komisyonunda öğrencilerin durumu değerlendirilir ve staj yaptığı süre dikkate alınabilir.

Ekler

136-staj-uygulama-ilkeleri.docx
220-66-staj-sik-sorulan-sorular.docx